حمیدرضا یزدانی

  • سوابق کاری
  • مصاحبه کننده و مشاور در درمانگاه های سازمان های دولتی سال 86تاکنون
  • مشاور فردی، خانوادگی، شغلی و موفقیت در موسسه آموزشی پویش فهیم سال 95 الی 98
  • مشاور فردی، خانوادگی، زناشویی، تحصیلی، شغلی و موفقیت در کلینیک رویش سبز  سال 99 تاکنون
  • اجرای آزمون های هوش، شخصیت، غربالگری، بالینی و شغلی فردی و گروهی سال 86 تاکنون
  • عضو گروه اجرایی طرح هنجار سازی آزمون SCL90 در سطح کشور  سال89
  • عضو گروه انتخاب شاغلین –تناسب شغل و شخصیت افراد- سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران سال 90
  • کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی در سازمان های دولتی  سال 86 تا کنون
  • مجری طرح روان شناسی صنعتی و سازمان-سنجش رضایت شغلی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و …) در سازمان های دولتی از سال86 تا کنون