مریم عابدی

ساعت مشاوره 250.000 تومان

اماده مشاوره
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
کارشناس ارشد زوج درمانگر
کارشناس ارشد مشاوره پیش از ازدواج
کارشناس ارشد روانشناس فردی و و اختلالات شخصیت
ویزیت حضوری
ویزیت تلفنی
ویزیت آنلاین

زومه تحصیلی :
دیپلم کودکیاری
فوق دیپلم کودکیاری
لیسانس کودکان استثنایی
فوق لیسانس شخصیت

فعالیتهای کلاسی:
-کارگاه تربیت مربی پیش از دبستان
-کارگاه آموزش مهارت زندگی
-کارگاه اتیسم
_کارگاه رفتاردرمانی
_کارگاه روش درمانی اتیسم
ای بی ای ،تیچ،پکس،…..
_کارگاه بازی درمانی
_کارگاه سوپرویژنی تربیت مربی کودک ونوجوان دکتر هاشمی رزینی
_کارگاه سوپرویژنی تربیت مربی

کودک ونوجوان
دهیادگاری
_کارگاه طرحواره درمانی
_کارگاه سبک فرزندپروری
_کارگاه مدیریت رفتار

مقاله علمی
_مقایسه سبک فرزند پروری درمادرانکودکان تک فرزنداتیسم وچندفرزنداتیسم
_مقایسه افسردگی واضطراب درمادران کودکان تک فرزندوچند فرزنداتیسم

مولف
_ ۲۰۰ بازی برای تقویت هوش واستعداد