در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟

 

جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief)چگونگی جریان یافتن باورها مرکزی و تله ها شخصیتی در فرد ، جامعه یا سازمانبرای بلوغ جنسی ازدواج کدام نکات را باید چک کرد ؟با تامین کدام نیازها میتوان ازدواجی خوب ساخت ؟بلوغ عاطفی و مالیتان برای ازدواج را با چه سئوالاتی چک کنید ؟رابطه ای دارم که میخواهم به ازدواج ختم شود ، چه نکاتی را رعایت کنم ؟چرا شما علیرغم شایستگیهای خوبتان نمیتوانید ازدواج کنید ؟سئوالات مسائل جنسی را چگونه باید پرسید ؟چه کنیم تا به یک زندگی و امتداد خوب در ازدواج برسیم ؟تست اعتیاد به اینترنت و آشنایی با ۵ نوع اعتیاد اینترنتی